AFCA ਦੇ ਬਾਰੇ

Australian Financial Complaints Authority (AFCA) ਇਕ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁਤੰਤਰ ਝਗੜੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ।

AFCA ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

  • ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ
  • ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
  • ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰ, ਘਰ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜਾਂ, ਪਾਲਤੂ, ਸਫਰ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਦਮਾ)
  • ਅਣਉਚਿੱਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਲਾਹ
  • ਸੁਪਰਐਨੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ AFCA ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।

ਜ ੇਮੈਂ ਵਿੱਤੀ ਔਖਿਆਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰ ਘ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇਛੋਟੇਵਪਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇਹਨ ਜਿੱਥੇਉਹ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਅਧੀਨ (ਜਿਵੇਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਆਪਣੇਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਖਿਆਈ ਕਹਿੰਦੇਹਾਂ।

ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ

ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ

ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨੂੰ
131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ 1800 931 678* ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ।

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 1800 931 678* ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ।

*9 ਵਜੇ ਸਵੇਰ-5 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਮੈਲਬੋਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਲਾਂ ਮੁਫਤ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਕਰੋ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਵਾਪਸੀ ਸਲਾਹ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

AFCA ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ

Australian Financial Complaints Authority

GPO Box 3

Melbourne VIC 3001

 

ਈਮੇਲ: info@afca.org.au

ਫੈਕਸ: (03) 9613 6399

ਵੈਬਸਾਈਟ: www.afca.org.au

ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ: AFCA ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ AFCA ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ – ਛਾਪਣਯੋਗ ਸੰਸਕਰਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ AFCA ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਕਰਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਫਾਰਮ ਉਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.