ارزیاب مستقل شکایات در مورد استاندارد خدمات AFCA را بررسی می‌کند و مستقل از روند شکایات داخلی AFCA کار می‌کند. ارزیاب مستقل قدرت بررسی شایستگی ها یا ماهیت تصمیم‌های AFCA در مورد یک شکایت شرکت مالی را ندارد.

وقتی ارزیاب مستقل شکایتی را در مورد خدمات AFCA بررسی و ارزیابی کرد، امکان تجدید نظر در یافته ها یا پیشنهادهای آن وجود ندارد.

ارزیاب مستقل کیست؟

ارزیاب مستقل از طرف انجمن AFCA منصوب می شود و به آن انجمن گزارش می دهد و طبق شرایط مرجع ارزیاب مستقل کار می کند. ارزیاب مستقل به عنوان بخشی از فعالیت های روزمره AFCA عمل نمی‌کند و به مدیریت ارشد AFCA یا بازرس ارشد پاسخ نمی دهد.

ارزیاب مستقل کنونی AFCA ملیسا دوایر است. ملیسا به عنوان مدیر ارشد اجرایی در بخش‌های خصوصی، دولتی و غیرانتفاعی بیش از ۲۰ سال تجربه دارد و در اصلاحات مربوط به مدیریت، حسابرسی داخلی و یکپارچگی تخصص دارد. وی مدیر اجرایی حسابرسی وزارت آموزش ویکتوریا و پایه گذار برنامه اصلاحات یکپارچگی آن پس از تحقیقات انجام شده توسط کمیسیون مستقل مبارزه با فساد در سطح وسیع (IBAC) بود.

چه کسی می تواند به ارزیاب مستقل شکایت ارائه بدهد؟

هر فرد یا کسب و کاری که مستقیماً از نحوه رسیدگی AFCA به یک شکایت شرکت مالی تاثیر پذیرفته است، می تواند به ارزیاب مستقل شکایت کند، از جمله:

 • شاکی ها
 • شرکت های مالی
 • نماینده ها
 • طرفین مشترک.

شکایاتی که ارزیاب مستقل می تواند ارزیابی کند

ارزیاب مستقل می تواند شکایات مربوط به استاندارد خدمات ارائه شده توسط AFCA را در رسیدگی کردن به یک شکایت ارزیابی کند، که شامل شکایات در باره موارد زیر است اما محدود به آنها نمی شود:

· پایبندی حرفه‌ای، شایستگی و نگرش کارکنان

 • ارتباط
 • انصاف و بی طرفی
 • سر وقت بودن
 • پایبندی به روند کاری AFCA.

شکایاتی که ارزیاب مستقل نمی تواند بررسی کند

ارزیاب مستقل نمی تواند به شکایات در باره موارد زیر رسیدگی کند:

 • اقدام یا عدم اقدام یک شرکت مالی یا شاکی
 • تصمیمات یا یافته های AFCA، از جمله ارزیابی های اولیه، تصمیمات قطعی و تصمیمات قضایی
 •  رسیدگی AFCA به یک موضوع سیستمی
 • هزینه های AFCA از شرکت های مالی دریافت می شود

ارزیاب مستقل نمی تواند نتیجه تصمیم‌های AFCA را تغییر دهد

ارزیاب مستقل نمی تواند تصمیم قطعی یا تصمیم قضایی AFCA در مورد شکایت شرکت مالی را تغییر دهد یا لغو کند. این سازوکار تجدیدنظر یا بازنگری در مورد تصمیمات یا قضاوت‌ها در مورد حقایق یا شایستگی های یک شکایت شرکت مالی نیست.

نتایجی که ارزیاب مستقل می تواند ارائه کند

اگر ارزیاب مستقل دریابد که AFCA استانداردهای خدماتش را در رسیدگی به شکایت شما برآورده نکرده است، ممکن است پیشنهادهایی را به بازرس ارشد AFCA ارائه دهد، مانند:

 •  اینکه AFCA برای خدمات ضعیف عذرخواهی کند
 • اینکه AFCA برای هر سختی یا ناراحتی ناشی از خدمات ضعیف، غرامت غیر مالی بپردازد.
 • اینکه AFCA اقدامات دیگری را برای رفع نقص در خدمات انجام دهد.

زمانی که شما می توانید به ارزیاب مستقل شکایت کنید

قبل از اینکه ارزیاب مستقل بتواند یک شکایت خدماتی را بررسی کند، موارد زیر باید صدق کند:

 1. پرونده شکایت شرکت مالی مربوطه شما بسته شده باشد (مگر در شرایط استثنایی)
 2.  به AFCA فرصتی برای رسیدگی به نگرانی های شما داده شده باشد (یعنی شما باید اول شکایتتان را به AFCA ارسال کرده باشید و پاسخ دریافت کرده باشید)
 3. کمتر از سه ماه باشد که پاسخ به شکایت خدماتی AFCA را دریافت کرده اید.
Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.