Thẩm định viên Độc lập tái duyệt các khiếu nại về tiêu chuẩn dịch vụ của AFCA và làm việc một cách độc lập về quy trình khiếu nại nội bộ của AFCA. Thẩm định viên Độc lập không có quyền tái duyệt giá trị hoặc nội dung quyết định của AFCA về việc khiếu nại công ty tài chính.

Một khi Thẩm định viên Độc lập đã tái duyệt và thẩm định một khiếu nại về dịch vụ của AFCA, quý vị không thể kháng cáo lại kết quả thẩm định hoặc khuyến nghị của họ.

Thẩm định viên Độc lập là ai?

Thẩm định viên Độc lập được bổ nhiệm bởi, và báo cáo cho Ban Quản trị AFCA và làm việc thể theo Phạm vi và Giới hạn của Thẩm định viên Độc lập. Thẩm định viên Độc lập không tham gia vào hoạt động hàng ngày của AFCA và không chịu trách nhiệm với cấp quản lý cao cấp của AFCA hoặc Thanh tra Trưởng.

Thẩm định viên Độc lập hiện nay của AFCA là Melissa Dwyer. Melissa có hơn 20 năm kinh nghiệm là ủy viên ban quản trị cao cấp trong các lĩnh vực tư, công và phi lợi nhuận, chuyên gia về sự tự quản, thanh tra nội bộ và cải cách sự liêm chính. Bà là Trưởng ban Thanh tra Cao cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo và là người thiết kế chương trình cải cách sự liêm chính sau các cuộc điều tra bởi Ủy hội Chống tham nhũng Toàn diện Độc lập (Independent Broad-based Anti-corruption Commission - IBAC).

Ai có thể khiếu nại với Thẩm định viên Độc lập?

Bất cứ người hoặc doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng trực tiếp do cách AFCA giải quyết khiếu nại công ty tài chính có thể khiếu nại với Giám định viên Độc lập, bao gồm:

  • người khiếu nại
  • các công ty tài chính
  • người đại diện
  • các bên cùng khiếu nại.

Những khiếu nại Giám định viên Độc lập có thể xem xét

Giám định viên Độc lập có thể xem xét các khiếu nại về tiêu chuẩn dịch vụ được AFCA cung cấp trong việc giải quyết khiếu nại, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại về:

  • tính chuyên nghiệp, năng lực và thái độ của các nhân viên
  • giao tiếp
  • công bằng và chính trực
  • đúng lúc
  • tôn trọng quy trình của AFCA.

Những khiếu nại Thẩm định viên Độc lập không thể xem xét

Thẩm định viên Độc lập không thể xem xét các khiếu nại về:

  • việc hành động hoặc không hành động của một công ty tài chính hoặc người khiếu nại
  • các quyết định hoặc kết quả điều tra bởi AFCA, bao gồm các thẩm định ban đầu, phán quyết và quyết định trong phạm vi quyền hạn
  • Việc giải quyết của AFCA về vấn đề theo hệ thống
  • Lệ phí tính cho các công ty tài chính của AFCA.

Thẩm định viên Độc lập không thể thay đổi kết quả quyết định của AFCA

Thẩm định viên Độc lập không thể thay đổi hoặc phủ quyết một phán quyết hoặc quyết định trong phạm vi quyền hạn của AFCA. Đây không phải là cơ chế phúc thẩm hoặc tái duyệt quyết định hay phán quyết về lập luận hoặc giá trị của công ty tài chính.

Các kết quả Thẩm định viên Độc lập có thể đưa ra

Nếu Thẩm định viên Độc lập xét thấy rằng AFCA không đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ trong việc giải quyết khiếu nại của quý vị, họ có thể trình khuyến nghị lên Thanh tra Trưởng của AFCA, như là:

  • AFCA xin lỗi về việc cung cấp dịch vụ kém
  • AFCA trả khoản bồi thường không liên quan đến tiền bạc cho bất cứ ảnh hưởng đau buồn hoặc phiền phức nào do việc cung cấp dịch vụ kém cỏi gây ra
  • AFCA có hành động khác để giải quyết vấn đề cung cấp dịch vụ kém cỏi.

Khi nào quý vị có thể nộp đơn khiếu nại với Thẩm định viên Độc lập

Trước khi Thẩm định viên Độc lập có thể xem xét một khiếu nại về dịch vụ, phải áp dụng những điều sau đây:

  1. Việc khiếu nại về công ty tài chính liên quan của quý vị đã được khép lại (trừ phi áp dụng các trường hợp ngoại lệ)
  2. AFCA đã được cung cấp cơ hội giải quyết mối lo âu của quý vị (ví dụ như trước tiên quý vị phải nộp đơn khiếu nại với AFCA và đã nhận được hồi báo)
  3. Chưa tới ba tháng kể từ lúc quý vị nhận được hồi báo khiếu nại dịch vụ của AFCA.
Sorry, we’re currently offline.

Would you like to end your chat with AFCA?

Please bear in mind that your conversation will not be saved.

AFCA chat service terms and conditions

Welcome to our live chat help service.

Please be advised we cannot provide you with financial or legal advice. However, we may be able to refer you to a community legal centre or financial counselling service if you need help.

Our live chat is operated by Genesys Cloud on behalf of AFCA. Any personal information provided in this chat will be captured by both organisations in accordance with their privacy policies, available at www.afca.org.au/privacy and www.genesys.com/company/legal/privacy-policy

Offline

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Please enter your details to start your chat with an AFCA representative.

Please enter your name
Please enter a valid email address
Please enter a valid phone number

We provide consumers and small businesses with fair, free and independent dispute resolution for financial complaints.

Welcome to our live chat help service.

An agent should be with you shortly.